Одлука

29.02.2012 Структура

АКТИВ ЖЕНА САВЕЗА НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАДЕМОКРАТА

На основу члана 18. и 32. Статута САВЕЗА НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ( у даљем тексту СНСД), Извршни одбор Актива жена СНСД на конститутивној сједници која је одржана дана 03.04.2004.год. донио је:

О  Д  Л  У  К  У

о унутрашњој организацији АКТИВА ЖЕНА СНСД
 

Члан 1.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Овом Одлуком, а у складу са Статутом и Програмом СНСД, уређују се:

• Циљеви и задаци Актива жена,
• Организација Актива жена,
• Органи и начин рада органа Актива жена,
• Избор чланова органа Актива жена,
• Обавезе и одговорности чланова органа Актива жена,
• Начин одлучивања у органима Актива жена,
• Трајање мандата чланова органа Актива жена,
• Друга питања од значаја за СНСД

Члан 2.

ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА

Актив жена дјелује као организациони облик у саставу СНСД, као јединствене политичке организације, а у складу са актима СНСД и овом Одлуком. У градском/општинском одбору дјелују градски/општински Активи жена. На нивоу Мјесних одбора, организују се Мјесни Активи жена.

Члан 3.

СЈЕДИШТЕ

Сједиште Актива жена СНСД је у Бања Луци. Сједиште градског/општинских Актива жена је у сједишту гадског/општинског одбора.

Члан 4.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВА ЖЕНА

Полазећи од политике, програма и циљева СНСД, Актив жена као организовани облик дјеловања, има слиједеће циљеве и задатке:

• Афирмација програма СНСД у политичком и јавном животу,
• Покретање иницијатива, приједлога и акција са циљем побољшања положаја жена, а тиме и   
  афирмације СНСД на домаћем и међународном плану ,
• Активан рад на упознавању својих чланова са правима и слободама које су предвиђене
  међународним стандардима,
• Активан рад на установљењу механизама који ће омогућити што бржу имплементацију у
  остваривању људских права, посебно права жена,
• Политичка едукација и припрема жена за политичко дјеловање,
• Борба за равномјерну заступљеност жена на мјестима одлучивања, на свим нивоима у страначким
  органима и тијелима,
• Уклањање дискриминације за остваривање правне и економске заштите жене у транзицији,
• Ангажовање на покретању иницијатива на укидању политичке, правне и економске дискриминације
  жена,
• Борба за оштро санкционисање насиља у породици, а против нетолеранције и предрасуда,
• Сарадња са сродним политичким партијама у земљи и иностранству,
• Сарадња са невладиним и другим организацијама

Члан 5.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА АКТИВА ЖЕНА СНСД

5.1.На нивоу СНСД организује се Актив жена СНСД, који чине све чланице Актива жена СНСД у градским/општинским Активима жена на подручју Р.Српске и БиХ.

Унутршњу организацију Актива жена СНСД на нивоу РС и БиХ чине:

 • ИЗВРШНИ ОДБОР Актива жена СНСД,
 • ДИРЕКЦИЈА Извршног одбора Актива жена СНСД,
 • ПРЕДСЈЕДНИК Актива жена СНСД,
 • 6 ПОТПРЕДСЈЕДНИКА Актива жена СНСД,
 • СЕКРЕТАР Актива жена СНСД

Предсједник Актива жена СНСД је истовремено и предсједник Извршног одбора Актива жена СНСД, као и члан Главног и Извршног одбора СНСД са правом одлучивања.

Због оперативнијег рада Извршног одбора Актива жена СНСД, Извршни одбор Актива жена образује ДИРЕКЦИЈУ, коју чине: предсједник, три потпредсједника и секретар Актива жена СНСД.

5.2. На нивоу градских/општинских организација СНСД организују се ГРАДСКИ/ ОПШТИНСКИ Активи жена које чине све чланице СНСД градске/општинске организације СНСД.

Унутрашњу организацију Актива жена градског/општинског Актива жена чине:

 • ИЗВРШНИ ОДБОР градског/општинског Актива жена СНСД,
 • ДИРЕКЦИЈА градског/општинског Актива жена СНСД,
 • ПРЕДСЈЕДНИК градског/општинског Актива жена СНСД,
 • 3 ПОТПРЕДСЈЕНИКА градског/општинског Актива жена СНСД,
 • СЕКРЕТАР градског/општинског Актива жена СНСД.

Предсједник градског/општинског Актива жена је истовремено предсједник Извршног одбора градског/општинског Актива жена, као и члан Извршног одбора градског/општинског одбора СНСД са правом одлучивања.

ИЗВРШНИ ОДБОР градске/општинске организације Актива жена чине предсједници МЈЕСНИХ актива из састава градске/општинске организације СНСД.

Извршни одбор бира ПРЕДСЈЕДНИКА градског/општинског Актива жена, 3 (три) ПОТПРЕДСЈЕДНИКА и СЕКРЕТАРА, који заједно чине ДИРЕКЦИЈУ, као оперативно тијело Извршног одбора градског/општинског Актива жена.

5.3. На нивоу Мјесних заједница, у оквиру Мјесних одбора СНСД, организују се мјесни Активи жена, које чине све чланице СНСД на подручју МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ. Мјесни одбор СНСД бира предсједника, једног потпредсједника и секретара Актива жена. Предсједник мјесног Актива жена је истовремено и члан Мјесног одбора СНСД, као и члан Извршног одбора градског/општинског Актива жена.
Мјесни одбор Актива жена броји најмање 10 чланица.

Члан 6.

ОРГАНИ АКТИВА ЖЕНА СНСД

6.1.ИЗВРШНИ ОДБОР Актива жена СНСД је највиши орган Актива жена СНСД а чине га:

• ДИРЕКЦИЈА Извршног одбора Актива жена,
• ПРЕДСЈЕДНИЦИ градских/општинских Актива жена,
• Жена -ПОТПРЕДСЈЕДНИК СНСД (по функцији),
• Жене – ПРЕДСЈЕДНИЦИ градских/општинских одбора СНСД,
• Сви посланици и делегати Клубова СНСД у скупштинама на нивоу РС, ФБиХ и БИХ, укључујући и
  Вијеће народа (по функцији).

Чланови Актива жена, које по функцији улазе у састав Извршног одбора Актива жена СНСД, учествују у раду овог органа само док траје њихов мандат.
Због оперативнијег рада Извршног одбора Актива жена СНСД, Извршни одбор Актива жена образује ДИРЕКЦИЈУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА, коју чине предсједник Актива жена, 3 потпредсједника и секретар Актива жена СНСД. Предсједник Извршног одбора Актива жена је уједно и предсједник ДИРЕКЦИЈЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА Актива жена СНСД.

6.2. ИЗВРШНИ ОДБОР градског/општинског Актива жена је највиши орган градског/општинског Актива жена и чине га:

 • ДИРЕКЦИЈА Извршног одбора градског/општинског Актива жена,
 • ПРЕДСЈЕДНИЦИ мјесних Актива жена,
 • Жене – ПРЕДСЈЕДНИЦИ МЈЕСНИХ ОДБОРА СНСД,
 • Жена – ПОТПРЕДСЈЕДНИК градског/општинског одбора СНСД (по функцији),
 • Жене – ОДБОРНИЦИ СНСД у градским/опшинским скупштинама (по функцији) .

Чланице Актива жена, које по функцији улазе у састав Извршног одбора градског/општинског Актива жена СНСД, учествују у раду овог органа само док траје њихов мандат.

Код избора на челне функције у Активу жена, мора бити поштована регионална заступљеност.

Органи Актива жена, по правилу, доносе одлуке консензусом, а ако то није могуће одлучује се натполовичном већином.

Члан 7.

ИЗВРШНИ ОДБОР АКТИВА ЖЕНА СНСД

Извршни одбор Актива жена СНСД утврђује листу кандидата за предсједника Извршног одбора, на основу приједлога из градских/општинских Актива жена, односно мјесних Актива жена – код избора градског/општинског Актива жена и врши њен избор.

Кандидат која добије највећи број гласова, изабран је за предсједника Извршног одбора Актива жена.

Кандидате за потпредсједнике и секретара Актива жена, Извршном одбору Актива жена предлаже предсједник, на основу приједлога градских/општинских Актива жена, уважавајући територијалну заступљеност.

Извршни одбор Актива жена врши и слиједеће послове :

 • доноси пословник о свом раду,
 • доноси годишњи план и програм рада Актива жена ,
 • разматра и усваја извјештај о раду за претходну годину,
 • подноси извјештај о свом раду Главном /Градском/Општинском одбору
 • по потреби формира стална или повремена радна тијела ради припреме доношења битних одлука из своје надлежности,
 • планира финансијска средства потребна за рад Актива жена
 • бира предсједника, потпредсједнике и секретара Актива жена,
 • врши опозив чланица,
 • обавља и друге послове за потребе Актива жена СНСД,

За свој рад, Извршни одбор Актива жена одговара Главном одбору СНСД, а Извршни одбор градског/опшинског Актива жена, одговоран је градском/опшинском одбору и Извршном одбору Актива жена СНСД.

Све одлуке на нивоу Извршног одбора Актива жена доносе се консензусом или натполовичном већином гласова. Гласање је јавно, уколико Извршни одбор не одлучи другачије.

Члан 8.

ДИРЕКЦИЈА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АКТИВА ЖЕНА

Дирекција Извршног одбора Актива жена СНСД, односно градског/општинског одбора Актива жена СНСД обавља слиједеће послове:

 • припрема сједнице Извршног одбора Актива жена,
 • припрема и предлаже приједлоге плана и програма рада, извјештаје о раду, пословнике о раду ,
 • обавља и друге послове из дјелокруга рада Извршног одбора Актива жена .

Дирекција Извршног одбора Актива жена СНСД, односно градског/општинског одбора Актива жена, за свој рад одговара Извршном одбору Актива жена СНСД, односно Извршном одбору градског/општинског одбора Актива жена.

Члан 9.

ПРЕДСЈЕДНИК Актива жена СНСД

Предсједник Актива жена :

 • представља и заступа Актив жена на свом нивоу,
 • предлаже и спроводи политику Актива жена на свом нивоу,
 • усклађује и надзире функционисање укупне активности Актива жена свог нивоа,
 • сазива и предсједава сједницама Извршног одбора и Дирекције Актива жена,
 • предлаже кандидате за потпредсједнике и секретара Актива жена на свом нивоу,
 • подноси извјештај о раду Главном/Градском/Општинском одбору СНСД,
 • обавља и друге послове за потребе Актива жена на свом нивоу.

У случају одсуствовања предсједника Актива жена, замјену врши један од потпредседника којег предсједник овласти.

За свој рад, предсједник Актива жена одговара Извршном одбору Актива жена.

Члан 10.

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦИ Актива жена СНСД

Потпредсједници Актива жена:

 • помажу у раду предсједнику Актива жена СНСД у обављању послова за које их овласти.

За свој рад потпредсједници одговарају предсједнику и Извршном одбору Актива жена.

Члан 11.

МАНДАТ ЧЛАНОВА ОРГАНА

Мандат чланова органа Актива жена траје 4 године, са могућношћу поновног избора.

Члан 12.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да важе све раније донесена Одлука о организовању Актива жена СНСД на свим нивоима, као и њихове измјене и допуне.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Актив жена СНСД:
Предсједница

Душанка Мајкић

Архива