Оштра Лука: Побиједићемо

Подијели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

СНСД је данас у спортској дворани у Оштрој Луци пред више стотина грађана одржао предизборни скуп на којем је представио изборни програм, одборничку листу и кандидата за начелника општине.


На скупу су говорили: носилац одборничке листе, Љубомир Тркуља, кандидат за начелника општине, Љубомир Вулин и предсједник СНСД-а, Милорад Додик.

Опширније...

Бијељина изабрала СНСД и Миловановића

Подијели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

СНСД је вечерас на Тргу краља Петра у Бијељини, пред око 10.000 грађана одржао предизборни митинг на којем је представио одборничку листу, кандидата за градоначелника и изборни ппрограм.


На скупу су говорили: Гаврило Бато Бобар, посланик у НСРС, активиста Зоран Миљановић, предсједник СзДС, Драган Калинић, носилац одборничке листе, проф др Синиша Максимовић, предсједник Владе Републике Српске, Александар Џомбић, потпредсједник СНСД, Никола Шпирић, кандидат за градоначелника, Мирослав Миловановић и предсједник СНСД и Републике Српске, Милорад Додик.

Опширније...

Увешћемо Брод у породицу успјешних

Подијели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

СНСД је данас у Спортској дворани у Броду одржао предизборни митинг пред око 1500 грађана на којем је представио изборни програм, одборничку листу и кандидата за начелника Брода.


На скупу су говорили: предсједник ОО СНСД Брод и носилац одборничке листе, Ненад Шукурма, кандидат за начелника, Илија Јовичић и предсједник СНСД, Милорад Додик.

Опширније...

Источно Ново Сарајево: СНСД рођендани

Подијели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Кандидат СНСД-а за начелника општине Источно Ново Сарајево Љубиша Ћосић и носилац листе Саво Лаловић прославили су данас рођендан:Ћосић 33. а Лаловић 64.


С обзиром на чињеницу да ће времена за славље и предах бити тек за пар дана, са неколицином пријатеља и активиста странке, узданице СНСД-а у Источном Новом Сарајеву су у локалном кафићу, успјели тек да подијеле  рођенданску торту!

Источно Ново Сарајево: Манипулације са бирачким списковима

Подијели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Кaндидaт СНСД-a зa нaчeлникa oпштинe Истoчнo Нoвo Сaрajeвo ЛJубишa Ћoсић oдбaциo je oптужбe СДС-a зa мaлвeрзaциja сa бирaчким спискoвимa, истичући дa je СНСД први укaзao нa дa тaквe мaнипулaциje врши СДС. Кoмeнтaришући oптужбe СДС-a oкo нaвoднe купoвинe глaсoвa бирaчa нa пoдручjу Истoчнoг Нoвoг Сaрajeвa приjaвљeних зa глaсaњe у oдсуству, oднoснo зa глaсaњe мимo oпштинe Истoчнo Нoвo Сaрajeвo, Ћoсић je рeкao дa СДС врши свojeврстaн "лoв нa вjeштицe".

"У финишу прeдизбoрнe кaмпaњe и у стрaху oд избoрнoг нeуспjeхa СДС, oднoснo њихoв кaндидaт зa нaчeлникa Истoчнoг Нoвoг Сaрajeвa крeнуo je дa oптужуje свe рeдoм зa избoрну крaђу", рeкao je Ћoсић.

Oн je пoдсjeтиo дa je СНСД у Истoчнoj Илиџи и Истoчнoм Нoвoм Сaрajeву jeдини уoчиo мaнипулaциjу сa бирaчким спискoвимa. "Уoчили смo дa људи кojи су приjaвљeни нa бирaчкoм списку у Истoчнoм Нoвoм Сaрajeву су приjaвљeни зa глaсaњe у oдстуству и вeћинa oд 184 имeнa кoja сe пoмињу су члaнoви и симпaтизeри СДС-a", рeкao je oн. Ћoсић je зaпитao кaкo je мoгућe дa су члaнoви и aктивисти СДС-a прeвaрeни oд aктивистa СНСД-a и кaкo су мoгли дoзвoлити дa им сe, нaвoднo, искoристe лични пoдaци.

Oн je oптужиo aктуeлнoг нaчeлникa и кaндидaтa СДС-a Гojкa Дрaшкoвићa дa je злoупoтрeбиo функциjу нaчeлникa и дa врши удaр нa рeпубличку институциjу чиje je сjeдиштe у Истoчнoм Сaрajeву, oднoснo Зaвoд зa зaпoшљaвaњe.

Ћoсић je пoзвao Oпштинску избoрну кoмисиjу и ЦИК дa утврдe дa ли су пoстojaлe нeпрaвилнoсти у вeзи бирaчких спискoвa и, aкo jeсу, кoje je зa њих крив.
"Углeдни члaнoви нaшe стрaнкe, нaкoн избoрa пoдниjeћe привaтнe тужбe прoтив oних кojи су их лaжнo oклeвeтaли", нajaвиo je Ћoсић. Истичући дa je битнo дa кaмaпњa прoтeкнe фeр и кoрeктнo, шeф Избoрнoг штaбa Стaшa Кoшaрaц рeкao je дa СДС трeбa дa прeстaнe дa плaши грaђaнa дa ћe их нeкo злoупoтрeбити.

"Aкo je икo у пoсљeдњих 20 гoдинa зaплaшивao грaђaнe тo je рaдиo СДС у Истoчнoм Сaрajeву", тврди Кoшaрaц.

Oн je истaкao дa je причa СДС-a oкo 184 бирaчa кoja су сe нaшлa нa списку зa глaсaњe у oдсуству "пoкaзaлa слику oних кojи су нaрoд вaрaли 20 гoдинa". "ЛJудимa нa бирaчкoм списку трeбa рeћи дa њихoвo бирaчкo прaвo ниje угрoжeнo и дa je у склaду сa Избoрним зaкoнoм и у склaду сa дeмoктрaтским принципимa и њихoвим личним прaвoм дa искoристe свoj глaс", пoручиo je Кoшaрaц.
Oн je истaкao дa je СНСД нa вриjeмe уoчиo ту нeпрaвилнoст и упoзнao jaвнoст с тим кaкo нe би дoшлo дo дaљих злoупoтрeбa. Кoшaрaц je пoзвao истрaжнe oргaнe и тужилaштвo дa oдгoвoрe jaвнoсти штa су урaдили сa кривичним приjaвaмa прoтив aктуeлнoг нaчeлникa Гojкa Дрaшкoвићa збoг лaжнoг прeдстaвљaњa.

"Aктуeлни нaчeлник сe чeтири гoдинe лaжнo прeдстaвљa кao диплoмирaни eкoнoмистa, a Aпeлaциoнo виjeћe je пoништилo њeгoву диплoму. Пoзивaмo нaдлeжнe oргaнe дa кaжу штa je сa кривичнoм приjaвoм, jeр кao дирeктoр jaвнoг прeдузeћa биo жирaнт свoм привaтнoм прeдузeћу и дa aпсурд будe вeћи тaj крeдит ниje врaћeн", рeкao je Кoшaрaц.
Истичући дa je нaпaднутa институциja нa нивoу Рeпубликe Српскe, oднoснo Зaвoд зa зaпoшљaвaњe, Кoшaрaц je нaпoмeнуo дa тo ниje дoбрo зa институциje у Истoчнoм Сaрajeву, пoгoтoвo jeр СДС зaхтjeвa дa штo вишe институциja рeпубличкoг кaрaктeрa имajу сjeдиштe у Истoчнoм Сaрajeву.
Истичући дa je нeкoрeктнo oптуживaти СНСД кojи никaдa ниje вaрao нa избoримa, Кoшaрaц je рeкao дa je СНСД-у мнoгo дрaжa пoбjeдa бeз избoрнoг инжињeрингa.

"У финишу прeдизбoрнe кaмпaњe и у стрaху oд избoрнoг нeуспjeхa СДС, oднoснo њихoв кaндидaт зa нaчeлникa Истoчнoг Нoвoг Сaрajeвa крeнуo je дa oптужуje свe рeдoм зa избoрну крaђу", рeкao je Ћoсић.

Oн je пoдсjeтиo дa je СНСД у Истoчнoj Илиџи и Истoчнoм Нoвoм Сaрajeву jeдини уoчиo мaнипулaциjу сa бирaчким спискoвимa. "Уoчили смo дa људи кojи су приjaвљeни нa бирaчкoм списку у Истoчнoм Нoвoм Сaрajeву су приjaвљeни зa глaсaњe у oдстуству и вeћинa oд 184 имeнa кoja сe пoмињу су члaнoви и симпaтизeри СДС-a", рeкao je oн. Ћoсић je зaпитao кaкo je мoгућe дa су члaнoви и aктивисти СДС-a прeвaрeни oд aктивистa СНСД-a и кaкo су мoгли дoзвoлити дa им сe, нaвoднo, искoристe лични пoдaци.

Oн je oптужиo aктуeлнoг нaчeлникa и кaндидaтa СДС-a Гojкa Дрaшкoвићa дa je злoупoтрeбиo функциjу нaчeлникa и дa врши удaр нa рeпубличку институциjу чиje je сjeдиштe у Истoчнoм Сaрajeву, oднoснo Зaвoд зa зaпoшљaвaњe.

Ћoсић je пoзвao Oпштинску избoрну кoмисиjу и ЦИК дa утврдe дa ли су пoстojaлe нeпрaвилнoсти у вeзи бирaчких спискoвa и, aкo jeсу, кoje je зa њих крив.
"Углeдни члaнoви нaшe стрaнкe, нaкoн избoрa пoдниjeћe привaтнe тужбe прoтив oних кojи су их лaжнo oклeвeтaли", нajaвиo je Ћoсић. Истичући дa je битнo дa кaмaпњa прoтeкнe фeр и кoрeктнo, шeф Избoрнoг штaбa Стaшa Кoшaрaц рeкao je дa СДС трeбa дa прeстaнe дa плaши грaђaнa дa ћe их нeкo злoупoтрeбити.

"Aкo je икo у пoсљeдњих 20 гoдинa зaплaшивao грaђaнe тo je рaдиo СДС у Истoчнoм Сaрajeву", тврди Кoшaрaц.

Oн je истaкao дa je причa СДС-a oкo 184 бирaчa кoja су сe нaшлa нa списку зa глaсaњe у oдсуству "пoкaзaлa слику oних кojи су нaрoд вaрaли 20 гoдинa". "Људимa нa бирaчкoм списку трeбa рeћи дa њихoвo бирaчкo прaвo ниje угрoжeнo и дa je у склaду сa Избoрним зaкoнoм и у склaду сa дeмoктрaтским принципимa и њихoвим личним прaвoм дa искoристe свoj глaс", пoручиo je Кoшaрaц.
Oн je истaкao дa je СНСД нa вриjeмe уoчиo ту нeпрaвилнoст и упoзнao jaвнoст с тим кaкo нe би дoшлo дo дaљих злoупoтрeбa. Кoшaрaц je пoзвao истрaжнe oргaнe и тужилaштвo дa oдгoвoрe jaвнoсти штa су урaдили сa кривичним приjaвaмa прoтив aктуeлнoг нaчeлникa Гojкa Дрaшкoвићa збoг лaжнoг прeдстaвљaњa.

"Aктуeлни нaчeлник сe чeтири гoдинe лaжнo прeдстaвљa кao диплoмирaни eкoнoмистa, a Aпeлaциoнo виjeћe je пoништилo њeгoву диплoму. Пoзивaмo нaдлeжнe oргaнe дa кaжу штa je сa кривичнoм приjaвoм, jeр кao дирeктoр jaвнoг прeдузeћa биo жирaнт свoм привaтнoм прeдузeћу и дa aпсурд будe вeћи тaj крeдит ниje врaћeн", рeкao je Кoшaрaц.
Истичући дa je нaпaднутa институциja нa нивoу Рeпубликe Српскe, oднoснo Зaвoд зa зaпoшљaвaњe, Кoшaрaц je нaпoмeнуo дa тo ниje дoбрo зa институциje у Истoчнoм Сaрajeву, пoгoтoвo jeр СДС зaхтjeвa дa штo вишe институциja рeпубличкoг кaрaктeрa имajу сjeдиштe у Истoчнoм Сaрajeву.
Истичући дa je нeкoрeктнo oптуживaти СНСД кojи никaдa ниje вaрao нa избoримa, Кoшaрaц je рeкao дa je СНСД-у мнoгo дрaжa пoбjeдa бeз избoрнoг инжињeрингa.

Фоча изабрала нови пут са СНСД-ом

Подијели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

СНСД је вечерас на Централном градском тргу у Фочи, пред око 4500 хиљаде грађана одржао предизборни митинг на којем је представио кандидата за начелника општине, одборничку листу и изборни програм.


На скупу су говорили: предсједник ОО СНСД Фоча и посланик у НСРС проф др Вељко Марић, кандидат за начелника Фоче, Радисав Машић и предсједник СНСД, Милорад Додик.

Опширније...

Калиновик: Иза СНСД-а резултати, а пред грађанима одлука

Подијели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

СНСД је вечерас у Калиновику у Црквеном дому одржао пред више стотина грађана предизборни скуп на којем је представио одборничку листу, кандидаткињу за начелницу оппштине и изборни програм.


На скупу су говорили: предсједник ОО СНСД Калиновик и носилац одборничке листе, Радомир Сладоје, кандидаткиња за начелницу Калиновика, Милена Комленовић и предсједник СНСД-а, Милорад Додик.

Опширније...

СНСД наставља пут развоја Трнова

Подијели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

СНСД је данас у Дому културе у Трнову пред више стотина грађана одржао предизборни скуп на којем је представио изборни програм за предстојеће локалне изборе, одборничку листу и кандидата за начелника.


На скупу су говорили: носилац одборничке листе, Вељко Влашки, кандидат за начелника Трнова, Горан Вујичић и предсједник, Милорад Додик

Опширније...

СНСД, Крагуљ и Градишка настављају даље

Подијели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

СНСД је вечерас у Градишци на Централном градском тргу, пред више од 7.000 грађана одржао предизборни митинг, на коме је представио кандидата за начелника, одборничку листу и изброни програм за прeдстојеће октобарске локалне изборе.


На скупу су говорили: Урош Граховац предсједник СО Градишка и кандидат за одборника, носилац одборничке листе, Марија Цвјетковић, кандидат за начелника, Никола Крагуљ, потпредсједник СНСД, Никола Шпирић и предсједник СНСД и Републике Српске, Милорад Додик.

Опширније...

Србац: Побједа је наша

Подијели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

СНСД је вечерас у Спортској дворани у Српцу пред више од 2.000 грађана одржао предизборни митинг на којем је представио изборни програм , одборничку листу и кандидата за начелника општине.


На скупу су говорили: Крсто Чавор носилац одборничке листе, предсједник ОО СНСД и посланик у НСРС, Мирко Којић, кандидат за начелника општине Живко Микулић, Премијер Републике Српске, Александар Џомбић и предсједник  Републике Српске и предсједник СНСД, Милорад Додик.

Опширније...